Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nordes sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ziemniaczanej 15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000394159, NIP: 8992727004, Kapitał zakładowy 50 000 PLN (wpłacony w całości).  Z Administratorem można się skontaktować pod adresem
  e-mail: rodo@nordes.com.pl.
 2. Administrator informuje, że dane osobowe pozyskiwane przez Nordes sp. z o.o. przetwarzane są na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. d RODO, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od podstawy ich przetwarzania, przez okres nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących
  w Nordes sp. z o.o.
 2. Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nordes sp. z o.o. .z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ziemniaczanej 15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000394159, NIP: 8992727004, Kapitał zakładowy 50 000PLN (wpłacony w całości).  Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@nordes.com.pl.
 2. Administrator informuje, że dane osobowe z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 222ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., – Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz kontroli produkcji – podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 6 ust. 1 lit. f.
 3. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres do 2 tygodni.
 4. Odbiorcami nagrań z monitoringu wizyjnego będą podmioty uprawnione do uzyskania nagrań na podstawie przepisów prawa.
 5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH FANPAGE’A NORDES NA PORTALU FACEBOOK, LINKED IN, YOU TUBE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem
z fanpage’a Nordes sp. z o.o.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Nordes sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ziemniaczanej 15, 52-127 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000394159, NIP: 8992727004, adres e-mail: rodo@nordes.com.pl.

 1. KATEGORIE OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z prowadzeniem przez nas fanpage’a przetwarzamy dane osobowe osób które odwiedzają nasz fanpage, dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, publikują komentarze pod naszymi postami oraz przesyłają prywatne wiadomości.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe osób wskazanych w pkt. 3 w następujących celach:

 • prowadzenia naszego fanpage na portalu Facebook, Linked In, You Tube na warunkach i zasadach określonych przez Facebook, Linked In, You Tube oraz informowania za jego pośrednictwem o naszych działaniach, wydarzeniach oraz promowaniu naszych usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na promowanie własnej działalności;
 • udzielania informacji, odpowiadania na zadawane pytania, udzielania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszych uzasadnionych celów jakim jest komunikacja z osobami w w/w zakresach;
 • analizy funkcjonowania i sposobu korzystania z fanpage’a przez użytkownika, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie i jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • organizacji i przeprowadzenia konkursów, wydawania nagród. Podstawą do przetwarzania danych jest wówczas udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie
  i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 1. WYCOFANIE ZGODY

Informujemy, że w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. KATEGORIE DANYCH

 Administrator danych w związku z celami i podstawami przetwarzania danych określonych w pkt. 4 będzie przetwarzał w szczególności dane identyfikacyjne takie jak Imię i Nazwisko, dane opublikowane przez Państwa na Facebooku, Linked In, You Tube. Dodatkowo Facebook, Linked In, You Tube udostępniają dane dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów – są to dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz fanpage’a.

 1. ODBIORCY DANYCH

Informujemy, że  Administrator udostępnia dane właścicielowi portalu Facebook zgodnie z zasadami dotyczącymi danych określonych przez Facebook. Z zasadami możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.facebook.com/about.privacy

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ponadto dane mogą zostać udostępnione także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa.

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak z uwagi na funkcjonalność Facebook’a, Linked In, You Tube – jest to nieodłączne przy podejmowaniu czynności związanych z subskrypcją, dodawaniem komentarzy lub wysyłanie wiadomości.

 1. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie planuje przekazywania danych do państw trzecich. Jednak z uwagi na specyfikę działania Facebook’a, Linked In, You Tube możliwy jest transfer Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych jest związany z celem i podstawą prawną przetwarzania,
w związku z tym:

 • Państwa dane które są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes prawny administratora będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania;
 • dane statystyczne przetwarzane są przez okres 2 lat;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 1. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa macie Państwo prawo także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJEMOWANIE DECYZJI

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji
i nie będą poddawane profilowaniu.